Vergelijk objecten

Vergelijk
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

Huur opzeggen

ik wil graag opzeggen

Wanneer u uw huur wenst te beëindigen downloadt u op downloads het formulier om de huur op te zeggen.

U heeft de huurovereenkomst opgezegd.

Na ontvangst van de huuropzegging neemt Hunwonen contact met u op om de oplevering van uw woning goed te laten verlopen. Met u wordt afgesproken wanneer er in uw woning eventueel een voorinspectie plaatsvindt. Op een latere datum volgt nog een eindinspectie. Hieronder vindt u een toelichting op de voorinspectie en de eindinspectie.

Hoofdregel

Hunwonen hanteert bij de beëindiging van de huurovereenkomst de volgende hoofdregel: voordat u de woning definitief verlaat, dient u de woning geheel ontruimd en schoon op te leveren, in een goede en in de oorspronkelijke staat. De oorspronkelijke staat is de staat waarin u de woning bij het aangaan van de huurovereenkomst ontving. Het spreekt vanzelf dat de normale veroudering die de woning tijdens uw bewoning, ondanks tijdig en goed onderhoud, heeft ondergaan hierbij buiten beschouwing wordt gelaten. Deze hoofdregel en de andere regels gelden ook voor bijbehorende voorzieningen zoals een berging, schuur of garage.

Op deze hoofdregel gelden twee uitzonderingen:

  1. Veranderingen die met schriftelijke toestemming in de woning zijn aangebracht hoeven niet door u ongedaan gemaakt te worden.
  2. Daarnaast kunt u met de volgende huurder overeenkomen dat die bepaalde zaken van u overneemt. U moet daarbij denken aan vloerbedekking, vitrage, gordijnen, gordijnrails, zonwering e.d. Deze zaken moeten in een overname-overeenkomst worden vermeld.

Het is mogelijk dat er op het moment dat u de woning definitief verlaat nog geen opvolgende huurder is gevonden. Dan kan er dus ook geen overname-overeenkomst worden gesloten. In zo’n geval geldt de bovenstaande hoofdregel.

Voorinspectie

Wat houdt de voorinspectie in? Op een afgesproken tijdstip vindt er in uw woning een voorinspectie plaats. Het is belangrijk dat u bij die voorinspectie aanwezig bent. Bij de voorinspectie krijgt u te horen wat u moet doen om de woning naar behoren achter te laten. Dat kan betekenen dat u voor het verlaten van de woning nog onderhoudswerkzaamheden moet verrichten of dat u gebreken moet herstellen. Ook is het mogelijk dat u de door u aangebrachte of van de vorige huurder overgenomen wijzigingen, ongedaan moet maken. Wanneer dit ter sprake is wordt dit alles vastgelegd in het voorinspectierapport. Dit rapport moet zowel door u als door de rapporteur worden ondertekend. U krijgt een exemplaar van dat rapport.

Niet waargenomen gebreken bij de voorinspectie.
De voorinspectie wordt verricht terwijl u nog in de woning woont. Uw inboedel staat nog op de vertrouwde plaats. Daarom is het mogelijk dat niet alles waargenomen wordt en daardoor wijzigingen of gebreken over het hoofd worden gezien. Uiteindelijk moeten die zaken voor de verhuizing door u wel voor elkaar zijn gemaakt. Als u veranderingen heeft aangebracht of als er ergens schade aanwezig is, doet u er verstandig aan om dat tijdens de voorinspectie te melden. Ook als u twijfelt of bepaalde werkzaamheden wel of niet door u moeten worden uitgevoerd, kunt u dat het beste vragen. Op die manier voorkomt u dat u later tijdens de eindinspectie voor verrassingen komt te staan en geconfronteerd wordt met gebreken of veranderingen die u alsnog ongedaan moet maken of met onderhoud dat u alsnog moet uitvoeren.

Eindinspectie

Van de eindinspectie wordt wederom een rapport opgemaakt, dat door beide partijen wordt ondertekend. De woonruimte moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn. Dit geldt ook als dat moment niet precies samenvalt met het tijdstip waarop de met u gesloten huurovereenkomst formeel eindigt. Alleen de veranderingen en de zaken die door de volgende huurder zijn overgenomen en die in de overname-overeenkomst staan vermeld, hoeven niet ongedaan te zijn gemaakt of te zijn verwijderd. Bij de eindinspectie moet u de sleutels van de woning inleveren.

Controle op basis van het voorinspectierapport.
Tijdens de eindinspectie wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden zijn uitgevoerd die in het voorinspectierapport vermeld staan. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dat geldt eveneens voor zaken die u uit de woning had behoren te verwijderen. Als bij de eindinspectie blijkt dat herstelwerkzaamheden die u volgens het voorinspectierapport had moeten verrichten niet zijn uitgevoerd, dan zal de verhuurder die werkzaamheden op uw kosten laten uitvoeren. Wij wijzen u daar nadrukkelijk op!

Als er nieuwe gebreken of veranderingen aan het licht komen Het kan gebeuren dat er tijdens de eindinspectie schade, achterstallig onderhoud, andere gebreken of veranderingen aan het licht komen die u voor uw rekening ongedaan had moeten maken en die de rapporteur bij de voorinspectie niet heeft geconstateerd. Is dat het geval, dan wordt dat opgenomen in het eindinspectierapport. Het hangt van de omstandigheden af of u nog een korte tijd krijgt om die gebreken alsnog ongedaan te maken. Als de woning al opnieuw verhuurd is, dan kan Hunwonen na de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst u geen gelegenheid meer geven om werkzaamheden in de woning uit te voeren, tenzij de nieuwe huurder u daarvoor toestemming verleent. Wanneer dit niet het geval is zal, Hunwonen zich genoodzaakt zien om de herstelkosten van de betreffende schade, onderhouds- of herstelwerkzaamheden op u te verhalen.